Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN      

Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Muntenhoek, gedane aanbiedingen/offertes, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
 3. Muntenhoek behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen.

Aanbod en bestelling

 1. Alle offertes, aanbiedingen of prijsopgaven van Muntenhoek, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend, onverbindend en zolang de voorraad strekt, tenzij anders is overeengekomen. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Muntenhoek niet.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Muntenhoek een order schriftelijk aanvaardt of door Muntenhoek uitvoering aan een order wordt gegeven.
 3. Alle opgaven door Muntenhoek van getallen, specificaties, afbeeldingen, tekeningen en/of andere aanduidingen van de producten zijn met zorg gedaan. Muntenhoek kan er echter niet voor instaan dat er geen afwijkingen zullen voordoen.
 4. Muntenhoek behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor veranderingen en verbeteringen ten opzichte van de verstrekte gegeven aan te brengen. De klant kan hier echter geen rechten aan ontlenen.
 5. Muntenhoek behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door afnemer per aangetekende schrijven wordt bevestigd.

Prijzen

 1. De prijzen van toebehoren, en niet gouden munten zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op contante betaling of betaling bij verzending via bank of giro overboeking, inclusief BTW, in euro’s, exclusief verzendkosten. De prijzen van gouden munten zijn gebaseerd op contante betaling of betaling bij verzending via bank of giro overboeking, vrij van BTW (0 %), in euro’s, exclusief verzendkosten.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van afnemer de kosten van verpakking en verzending, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de producten en het vervoer daarvan.
 3. Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Muntenhoek geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft Muntenhoek het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan afnemer door te berekenen.
 4. Kortingen worden geacht telkens éénmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Muntenhoek op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Betaling

 1. De betaling van de door Muntenhoek geleverde goederen en/of diensten dient vooraf te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Alle betalingen zullen op een Muntenhoek aan te wijzen bankrekening worden gedaan.
 3. Bij eventuele betaling op factuur geldt dat na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum de klant die in gebreke blijft van tijdige betaling, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim is en is hij over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, waarbij een gedeelte van als een hele maand geldt. Verder is Muntenhoek bij deze gerechtigd het door de klant verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten) gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van  €200,-.
 4. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde renten en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Muntenhoek op te schorten.
 6. Indien op enig moment bij Muntenhoek gerede twijfels bestaan omtrent de kredietwaardigheid van afnemer, heeft Muntenhoek het recht, alvorens (verder) te presteren van afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die Muntenhoek, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van Muntenhoek.
 7. Met het enkel verstrijken van een betalingstermijn is afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van Muntenhoek op afnemer onmiddellijk opeisbaar.
 8. Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
 9. Indien afnemer jegens Muntenhoek in verzuim is, is hij verplicht Muntenhoek de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van € 200,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 10. Indien Muntenhoek, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Risico

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Muntenhoek de wijze van verzending.
 2. De goederen zijn en reizen voor risico van de klant af vestiging Muntenhoek.
 3. Muntenhoek is gerechtigd tot het doen van deelleveringen.
 4. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. Muntenhoek zal afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en afnemer zal de producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 dagen werkdagen na kennisgeving, afnemen.
 5. Neemt afnemer de producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. Muntenhoek is in dat geval gerechtigd de producten voor rekening en risico van afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle producten blijven eigendom van Muntenhoek, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die afnemer krachtens enige overeenkomst aan Muntenhoek verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan afnemer steeds verleend of , in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
 2. Voordat eigendom van de producten op afnemer is overgegaan, is afnemer niet gerechtigd de producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de producten, waarvan Muntenhoek eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
 3. Indien en zolang Muntenhoek eigenaar van de producten is, zal afnemer Muntenhoek onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de producten. Bovendien zal afnemer Muntenhoek op Muntenhoek eerste verzoek mededelen waar de producten zich bevinden.
 4. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement zal afnemer onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendom) rechten van Muntenhoek. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de producten onmiddellijk wordt opgeheven.

Aflevering en reclames

 1. Een door Muntenhoek opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor Muntenhoek geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van Muntenhoek, op de door die toeleveranciers aan Muntenhoek verstrekte gegevens. Muntenhoek is voor overschrijding nimmer aansprakelijk.
 2. Indien Muntenhoek voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van Muntenhoek.
 3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Muntenhoek derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn gelaten wordt om alsnog te presteren.
 4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor Muntenhoek voortvloeiende kosten en schade te vergoeden.
 5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft afnemer geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Muntenhoek heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.
 7. Reclames over deugdelijke of onvolledige levering dienen door de klant binnen 5 dagen na ontvangst van de goederen, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar te worden gemaakt aan Muntenhoek.
 8. De klant is niet gerechtigd om op grond van reclames de betaling op te schorten.

Retourgarantie producten verkoop-op-afstand

 1. Afnemer – uitsluitend in de hoedanigheid van thuis winkelende consument – heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen en nog in de originele verpakking, producten zonder opgave van reden binnen 10 werkdagen na ontvangst aan Muntenhoek te retourneren. Muntenhoek zal alsdan aan afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden: Producten zijn niet aangekocht in een van de fysieke vestigingen van Muntenhoek (bijv. betalen/pinnen bij afhalen); Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik; De betreffende producten moeten in het desbetreffende bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt; Product moet nog in de originele verpakking zitten anders wordt deze niet teruggenomen; Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden bijgevoegd bij de retourzending; De retourzending moet uiterlijk op de 14 dag na ontvangst van het geleverde door afnemer weer in het bezit van Muntenhoek zijn; De kosten van frankering van de retourzending zijn voor afnemer; Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde (incl. o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en documentatie) dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn.

Garantie

 1. Indien Muntenhoek producten aan afnemer aflevert, die Muntenhoek van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de dienstverlening gebruik maakt van derden, is Muntenhoek nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van afnemer gehouden dan waarop Muntenhoek ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
 2. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door Muntenhoek na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Muntenhoek in behandeling te worden genomen.
 3. Producten die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties. Zo zijn uitgesloten van garantie: bedieningstoetsen, ouderdomsslijtage van materiaal en batterijen.
 4. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen.
 5. Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van Muntenhoek liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich te nimmer uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten verricht of doet verrichten dan wel indien de producten voor andere doeleinden zijn aangewend dan waarvoor deze zijn bestemd, dan wel op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.

Aansprakelijkheid

 1. Voor enige directe of indirecte schade waarvoor Muntenhoek in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard zal Muntenhoek niet aansprakelijk zijn, behoudens schade veroorzaakt door opzet of schade grove schuld/nalatigheid aan de zijde van Muntenhoek.
 2. Muntenhoek is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële.
 3. De klant vrijwaart Muntenhoek te dezer zake tegen alle aanspraken van derden.
 4. De aansprakelijkheid van Muntenhoek blijft ten allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag  van de betreffende levering dan wel het bedrag dat Muntenhoek de klant maximaal in rekening had kunnen brengen.
 5. De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Muntenhoek ter uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Het is Muntenhoek toegestaan de in enige overeenkomst met afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Muntenhoek worden overgedragen zal Muntenhoek afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. Muntenhoek is in dat geval niet tot enige schadevergoeding verplicht.
 2. Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Muntenhoek.

Overige bepalingen

 1. In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
 2. De koper van goederen van Muntenhoek in Nederland geeft toestemming voor registeren en gebruiken van zijn persoonlijke gegevens, in de zin van de Nederlandse Wet Persoonsregistraties, welke Muntenhoek in de normale uitvoering van haar bedrijf heeft verkregen, uitsluitend voor eigen gebruik van Muntenhoek.